இந்தோனேசியா நாட்டில் பூமிக்கடியில் 7500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்* நிறுவியருளிய சிவாலயம் கண்டுபிடிப்புஎத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ?7500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்அதாவது அமெரிக்க கண்டம் கண்டு பிடிப்பதற்கு முன்னர்.அதாவது கிறித்துவம், இஸ்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னர்.