சந்திரனின் மறுபக்கத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட சீனாவின் Yutu 2 ரோவர், ஒரு கியூப் வடிவ மர்மமான பொருளைக் கண்டிருக்கிறது. அதன் விபரம் வீடியோவில்.