தடைகளைத் தாண்டி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.