உனக்கும், எனக்குமான
உறவில்…….
ஈசலைப் போலானது-என்
இதயம்!

– யாழ் மானி –

(ஹைக்ஹூ கவிதைகள்)